Odpowiedzialność Cywilna przewoźnika

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Odpowiedzialność Cywilna przewoźnika

O szkoleniu

Program szkolenia zakłada zaprezentowanie słuchaczom metodyki analizy zdarzeń wypadkowych i innych związanych z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika. Szkolenie oparte jest na licznych przykładach z praktyki, orzecznictwie sądowym oraz na przystępnym wyjaśnieniu mechanizmów prawnych.
Transfer odpowiedzialności przewoźnika jest zwykle dokonywany przy pomocy narzędzi ubezpieczeniowych. Ich efektywność zależy od treści umowy zawartej z ubezpieczycielem.

Program szkolenia

Część I – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

1. Odpowiedzialność cywilna – co to takiego?
2. Skąd się bierze odpowiedzialność cywilna?
3. Co to są przesłanki odpowiedzialności cywilnej?
4. Czy może istnieć odpowiedzialność cywilna bez szkody?
5. Jak określić rozmiar szkody?
6. Jakie cechy musi mieć zdarzenie wyrządzające szkodę by zaistniała odpowiedzialność cywilna?
7. Dlaczego związek przyczynowy jest tak istotny?
8. Jak ustawodawca ułatwia poszkodowanym dochodzenie naprawienia szkód?
9. Czym jest domniemanie winy sprawcy i odpowiedzialność za sam fakt szkody?
10. Jak działa ubezpieczenie OC?
11. Dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie lubią OC?
12. Jakie problemy powstają na styku ubezpieczeń OC dobrowolnych
i obowiązkowych, na przykładzie ubezpieczeń transportowych?

Część II – odpowiedzialność przewoźnika i innych

1. Dlaczego powstała konwencja CMR?
2. W jakim zakresie obowiązuje ona w naszym kraju?
3. Jak jest jej relacja do innych ustaw?
4. Co to jest umowa przewozu i gdzie jest uregulowana?
5. Jakie cechy musi mieć list przewozowy i jakie pełni funkcje?
6. Jaka formę i treść powinien mieć list przewozowy?
7. Jak rozkłada się odpowiedzialność poszczególnych uczestników przewozu?
8. Kiedy odpowiedzialność poniesie spedytor?
9. Jak ukształtowano odpowiedzialność przewoźnika wg CRM?
10. Jak wyglądają obowiązki stron w razie zaginięcia całkowitego, częściowego, uszkodzenia i innych szkód w ładunku?
11. Jak można się bronić przed odpowiedzialnością cywilną?

Część III – Ubezpieczenie OC przewoźnika

1. Jakie zakłady ubezpieczeń oferują OCP?
2. Jaka jest standardowa budowa OWU OCP
3. Na co należy zwrócić uwagę czytając OWU OCP?
4. Jakie są typowe wyłączenia z OWU OCP?
5. Jakie są obowiązki stron w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia OCP?
6. Dlaczego likwidacja szkód zawsze stanowi punkt zapalny?
7. Jak wygląda ciężar dowodowy w procedurze likwidacyjnej?
8. Co to takiego jest regres ubezpieczeniowy?
9. Jak wygląda procedura odwoławcza w ubezpieczeniach?
10. Czy warto się sądzić z ubezpieczycielem?

Zakończenie – przykłady szkód, które nigdy nie powinny się zdarzyć.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY