Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce

Warszawa

Ubezpieczenia transportowe (OCP i CARGO) w praktyce 2020-02-12

O szkoleniu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 361) jest nowym aktem prawnym, którego przestrzeganie stało się podstawowym warunkiem ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczenia OC przewoźnika. Również wiele innych rozwiązań zawartych w konwencji CMR sprawia problemy interpretacyjne (np. rażące niedbalstwo przewoźnika, odpowiedzialność za załadunek towaru czy wydanie osobie nieupoważnionej). Problemami odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz ubezpieczeniem CARGO zajmiemy się na proponowanym szkoleniu, które ma charakter praktyczny i opiera się głównie na analizie przypadków mających miejsce w rzeczywistości.

Program szkolenia

I. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika i innych

1. Podmioty uczestniczące w transporcie: przewoźnik, spedytor, nadawca odbiorca, inne podmioty
2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
3. Zasady odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa
4. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym
5. Konwencja CMR i jej praktyczne zastosowanie
6. Szkoda w towarze i inne rodzaje szkód wg Konwencji CMR
7. Akty staranności i procedura reklamacyjna
8. Praktyczne konsekwencje systemu odpowiedzialności przewoźnika wg Konwencji CMR

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – regulacja w prawie polskim
2. Przedmiot ochrony ubezpieczenia OCP
3. Procedura zawarcia ubezpieczenia i zakres obowiązków deklaratoryjnych
4. Typowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunki ich zastosowania 
5. Obowiązki umowne związane z ubezpieczeniem OCP – dotyczące załadunku, wykonywania transportu i związane z zajściem zdarzenia szkodowego
6. Optymalizacja zakresu ubezpieczenia poprzez klauzule rozszerzające
7. Procedura likwidacji szkód transportowych
8. Praktyczne uwagi dotyczące sporów na tle OCP (zjawisko forum shopping)

III. Ubezpieczenie cargo

1. Specyfika podmiotowa ubezpieczenia cargo, prawo oraz sąd właściwy
2. Reguły INCOTERMS i ich wpływ na ubezpieczenia cargo
3. Systemy polisowe i zawarcie ubezpieczenia cargo
4. Zakres ubezpieczenia według Institut Cargo Clauses – A,B,C
5. Rozszerzenia o klauzule specjalne i branżowe
6. Oferta krajowych zakładów ubezpieczeń w zakresie cargo
7. Różnice zakresowe OCP i cargo

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY