Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy

O szkoleniu

Szkolenie stanowi przegląd najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej małego i średniego przedsiębiorcy. Analizowane są przypadki sporne i wątpliwe z punktu widzenia poszkodowanego oraz ubezpieczonego. Formułowane są również wnioski dotyczące optymalizacji zakresu ubezpieczenia przyjmujące formę klauzul dodatkowych (brokerskich).

Program szkolenia

Część I. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

1. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej w prowadzeniu działalności gospodarczej
2. Dziedziny gospodarowania związane ze szczególnym zagrożeniem roszczeniami poszkodowanych
3. Ubezpieczenie jako metoda przeniesienia ciężaru finansowego OC na inny podmiot
4. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej
5. Przesłanki powstawania odpowiedzialności cywilnej
6. Rygory odpowiedzialności i ułatwienia dowodowe
7. Obszary gospodarowania i przypisane im rygory odpowiedzialności
8. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
9. Zdarzenie szkodowe a zdarzenie ubezpieczeniowe
10. Wyzwalacze (triggery) czasowe i ich zastosowanie w ubezpieczeniu OC
11. Pozostałe normy kodeksowe (zapobieżenie szkodzie, ochrona poszkodowanych)
12. Problem ustalenia sum gwarancyjnych w OC działalności

Część II. Przegląd rozwiązań produktowych dostępnych na rynku

1. Ubezpieczenia OC działalności dla podmiotów gospodarczych dostępne na rynku
2. Podstawowy przedmiot ubezpieczenia i jego określenie (OC kontrakt, OC delikt, zbieg obu rodzajów OC)
3. Ubezpieczenie OC produktu według norm kodeksowych i w zakresie proponowanych ubezpieczeń OC
4. Ubezpieczenie szkód pracowniczych, szkód z tytułu użytkowania mienia i innych kosztów
5. Rozszerzenia zakresu: czyste straty finansowe, szkody podwykonawców, szkody środowiskowe, seryjne i inne.
6. Wyłączenia podmiotowe: umyślność, rażące niedbalstwo, brak współpracy
7. Wyłączenia odpowiedzialności kontraktowej: rękojmia, kary umowne, wykonanie zastępcze
8. Wyłączenie różnych kategorii szkód: szkody osób bliskich, szkody pośrednie, szkody narastające, na prawach intelektualnych, inne
9. Optymalizacja ubezpieczenia: klauzule dotyczące zawarcia umowy, klauzule likwidacyjne

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY